Vertrouwen

Uitgaand Toerisme 2016-1

ConjunctuurWijzer Uitgaand Toerisme 2016-1.De Reisbranche is per saldo positief gestemd. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Er wordt vaker gevlogen.

Vertrouwensindex
+ 17,9  
+ 26,0 verwachting

Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties voor het komend half jaar is groot, zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk. Dit vertrouwen is groter dan gemiddeld voor de zakelijke dienstverlening in Nederland (Coen). Ten opzichte van het afgelopen half jaar is het vertrouwen iets gedaald (van + 20,4 naar +17,9), maar is nog altijd aanzienlijk hoger dan de Zakelijke Dienstverlening i.h.a. (COEN). Inhoudelijk stijgt de vertrouwensindex het komend half jaar van 20,0 naar 26,0. Dat wordt vooral veroorzaakt door brede investeringen in nieuwe bestemmingen. 20% – 25% van de reisondernemingen ervaart evenwel krimp. Een zelfde aantal heeft weinig vertrouwen voor herstel in het komend seizoen.

Terugblik 2016-1 ten opzichte van winter 2015

Terugblik Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen– 28%+23%+ 51%
Aantal Reizigers– 26%+25%+ 51%
Omzet– 24%+33%+ 57%
Prijsniveau– 20%+12%+ 32%
Besteding per boeking– 16%+32%+ 48%
Winst– 19%+ 29%+ 48%
Personeel– 19%+ 2%+ 21%
Concurrentiepositie– 4%+ 27%+31%
Reisklimaat– 24%+ 6%+ 30%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme Bedrijfsmatig+20,4

Leeswijzer: 51% van de reisorganisaties realiseerde het afgelopen half jaar een toename van het aantal boekingen t.o.v.de winter 2014/2015. 28% registreerde minder boekingen. Per saldo is er sprake van groei bij 23%. Bij 21% bleef het aantal boekingen hetzelfde (100 – 51 – 28);Vanwege seizoensinvloeden is gevraagd naar een vergelijking met het seizoen 2015-1

Op alle bedrijfsmatige kenmerken hebben de meeste Reisorganisaties het afgelopen half jaar beter gepresteerd dan in de winter 2014/2015. Een derde deel tot de helft noteert op alle indicatoren groei: boekingen, reizigers, omzet, prijsniveau, concurrentiepositie en reisklimaat in het algemeen. Dat neemt niet weg dat 20% – 30% op deze kenmerken krimp rapporteert. De omvang van het personeel is gemiddeld gelijk gebleven.

 

Terugblik Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 6%+39%+ 45%
Aantal boekingen short haul– 15%+16%+ 31%
Aantal boekingen medium haul– 16%+8%+ 24%
Aantal boekingen long haul– 15%+23%+ 38%
Aandeel pakketreizen-23%-9%+14%
Aandeel business/mice-11%-5%+6%
Aandeel maatwerk-8%+43%+51%
Aandeel Ticket only-10%+1%+11%
Aandeel vliegtuig-8%+21%+29%
Aandeel bus-25%-21%+4%
Aandeel trein-23%-18%+5%
klantloyaliteit-14%+15%+29%
Vertrouwensindex 2016-1 bedrijfsmatig +20,0

Niet alle kenmerken zijn op alle bedrijven toepassing. Deze zijn uit de telling weggelaten.

Inhoudelijk noteren de meeste reisorganisaties over het afgelopen seizoen een groei op alle soorten boekingen (short, medium, long). De verschuivingen in het aandeel pakketreizen, business/mice en Ticket Only ging het afgelopen seizoen beide kanten op (meer en minder), het aantal maatwerkreizen zag een aanzienlijke meerderheid alleen maar groeien. Het aandeel bus- en treinreizen nam per saldo af, dat van het vliegvervoer nam juist toe.

Vooruitblik 2016-2 t.o.v. zomer 2015

Vooruitblik Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen– 25%+22%+ 47%
Aantal Reizigers– 23%+23%+ 46%
Omzet– 19%+33%+ 52%
Prijsniveau– 20%+15%+ 35%
Besteding per boeking– 20%+21%+ 41%
Winst– 18%+ 21%+ 39%
Personeel– 15%+ 8%+ 23%
Concurrentiepositie– 3%+ 29%+32%
Reisklimaat– 28%– 3%+ 25%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme Bedrijfsmatig+17,9

Leeswijzer: 47% van de reisorganisaties verwacht het komende half jaar een toename van het aantal boekingen t.o.v.de winter 2014/2015. 25% verwacht minder boekingen.

De bedrijfsmatige verwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo positief. Alleen over het ‘reisklimaat’ blijft men weinig optimistisch.

Vooruitblik Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 6%+50%+ 56%
Aantal boekingen short haul– 12%+19%+ 31%
Aantal boekingen medium haul– 16%+10%+ 26%
Aantal boekingen long haul– 10%+27%+ 38%
Aandeel pakketreizen-25%-3%+22%
Aandeel business/mice-6%+4%+10%
Aandeel maatwerk-5%+55%+60%
Aandeel Ticket only-10%+0%+10%
Aandeel vliegtuig-9%+31%+40%
Aandeel bus-19%-11%+8%
Aandeel trein-23%-20%+3%
klantloyaliteit-12%+23%+35%
Vertrouwensindex 2016-1 bedrijfsmatig +26,0

Leeswijzer: 56 % is van plan nieuwe bestemmingen en arrangementen te ontwikkelen. 6% is dat niet van plan. Saldo 50% positief.Bedrijven waarop de vraagstelling niet van toepassing was, zijn uit te telling weggelaten..

De inhoudelijke verwachtingen voor 2016-2 zijn positiever (index 26,0) dan de realisatie over het afgelopen seizoen (20,0). Dat wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal reisondernemingen (56%) dat investeert in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Voor short-, medium- en long haul voorziet een meerderheid groei. Verschuivingen worden vooral voorzien voor het aandeel ‘maatwerkreizen’. 60% verwacht daar groei in. Bus- en treinreizen verliezen opnieuw terrein aan het vliegvervoer, zo verwacht een meerderheid. Ook de klantloyaliteit ziet een meerderheid toenemen.

20%-30% noteert teruggang en heeft ook in de toekomst weinig vertrouwen

Per saldo registreert de Reisbranche over het afgelopen half jaar groei en ziet men ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat neemt niet weg dat een flinke minderheid het afgelopen half jaar krimp registreert en ook voor de nabije toekomst geen groei verwacht.

Wie over het afgelopen seizoen minder boekingen realiseerde, noteerde in grote meerderheid ook een teruggang op het aantal boekingen, minder reizigers, een daling van het prijsniveau, minder winst een verslechtering van de concurrentiepositie en van het reisklimaat. Opvallend is dat wie over het afgelopen half jaar krimp noteerde in grote meerderheid (50%) ook voor het komend half jaar krimp verwacht.

Dat geldt evenwel niet voor investeringen in nieuwe bestemmingen. Ook de reisorganisaties die hun omzet zagen dalen en voor het komend half jaar niet optimistisch zijn, investeren in meerderheid in nieuwe bestemmingen (50%).

Actualiteitsvragen

2/3 deel hanteert onverkort de aanbetalingsvoorwaarden van de ANVR. 25% wijkt af, met hogere (18%) of lagere (7%) aanbetalingen. Bij het antwoord ‘anders’ wordt toegelicht dat men de hoogte laat afhangen van de touroperator met wie zaken wordt gedaan. Berekenen die hoge annuleringskosten dan gaat men mee, berekenen die weinig dan gaat ook bij de Reisorganisatie de aanbetaling omlaag.

Ook hier hanteert een meerderheid (53%) de annuleringsvoorwaarden van de ANVR. De rest wijkt af. De meesten werken dan met (afwijkende) staffels, een enkeling rekent 100% met korting op reissom of juist 0% voor een beperkte periode. Degenen die het ‘anders’ doen, melden dat zij de annuleringsvoorwaarden van de touroperator of de vliegmaatschappij volgen en ze niet zelf (kunnen) bepalen.

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten reisorganisaties onderscheiden. De respons van deze groepen was de volgende:

  • Reisagent: 42
  • Touroperator:  71
  • Business reizen:   7
  • Mice:    7

(meerdere antwoordcategorieën mogelijk, gemiddeld noteerde men 1,27 verschillende activiteiten)

Gekeken is of er verschillen in beantwoording zijn tussen Reisagenten en Touroperators (de grootste groepen). Het lijkt erop dat de touroperators iets betere resultaten hebben geboekt en iets optimistischer naar de volgend seizoen uitkijken dan de Reisagenten. De verschillen zijn echter klein en niet significant.

Naar grootte moet de check nog plaats vinden aan de hand van het ledenbestand van de ANVR.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie

 

CBS – reisorganisaties (sbi 71)

4.880

Hiervan 1 persoon/ zzp / eenmanszaak

3.735

Reisorganisaties met meer dan 1 persoon personeel

1.145

Ledental ANVR

454

– daarbij aangesloten filialen

1.670

Geen aanvulling. Eerste keer alleen leden*

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

428

Idem als % van CBS populatie – alleen organisaties > 2 personen

40% (ex filialen)

Respons na 3 verzendingen

98

Idem als % van toezending

23%

Verdeling naar grootte – idem

nog uitvoeren

Verdeling naar soort reisorganisatie (touroperator/ reisagent)

Representatief

Non-respons onderzoek uitgevoerd onder

16

Bereikt

12 – 13

Checkvragen op boekingen terugblik

60 % +

Idem op omzet terugblik

40 % +

Idem op personeel: gelijk of iets minder

Representatief

* In overleg met de ANVR is voor deze eerste aflevering besloten nog geen aanvullende adressen te verzamelen.

De samenhang tussen de bedrijfsmatige factoren is groot. Wie negatief scoorde op omzet noteerde voor  96%, 91%, 60% en 52% ook op de andere kenmerken negatief. Door het beperkte aantal respondenten is dat verschil welswaar statistisch niet significant (daarvoor zijn per cel tenminste 30 waarnemingen nodig), maar de samenhang is evident.

Het non-respons onderzoek (N=16, waarvan 13 bereikt) is naar omvang beperkt, maar de uitkomsten  stemmen overeen met de uitkomsten van de respons. 60% noteert groei/toename in aantal boekingen en omzet, een kleine meerderheid meldt krimp van het personeel. Geen van de non-respondenten gaf aan de zin van het onderzoek niet in te zien en daarom niet ingevuld te hebben. ‘Gemist’, ‘te druk’, ‘zal het alsnog doen’ waren de meeste reacties. De uitkomsten zijn daarmee te beoordelen als representatief voor de reisorganisaties in Nederland.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…