Vertrouwen

Uitgaand Toerisme 2018-1

De Reisbranche is per saldo - wederom - positief gestemd. Aanzienlijk positiever dan de zakelijke dienstverlening als totaal. Men investeert flink in nieuwe bestemmingen en weet de klantloyaliteit opnieuw te vergroten. Er wordt meer gevlogen. Er is nog maar heel weinig merkbaar van een verschuiving van vliegen naar trein, maar ecologisch verantwoord reizen wordt wel steeds belangrjiker

Vertrouwensindex
+ 33  
+ 39 verwachting

 

 

 

  • Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties is met +33 groot, maar iets lager dan een half jaar geleden (+44).
  • Er is weinig tot niets te merken van verschuivingen van Vlieg- naar Treinvakanties.
  • Tegelijk wordt ecologisch bewust reizen nu echt belangrijker (58%).

Het ondernemersvertrouwen bij Reisorganisaties is met + 33 aanzienlijk groter dan gemiddeld voor de zakelijke dienstverlening in Nederland (Coen) die op +17 staat. De verwachting voor het komend seizoen is weer iets hoger (+39). Bij eerdere metingen bleek al dat reisorganisaties de zomer met meer vertrouwen tegemoet zien dan de winter. Van een verschuiving van het vliegtuig naar de trein vindt slechts 16% dat daar iets van te merken is.

De positieve verwachting wordt vooral veroorzaakt door een verwachte omzetgroei, aantal reizigers en verhoging van het prijsniveau/besteding per boeking (ruim meer dan de helft verwacht op al deze kenmerken een toename). 8% – 20% van de reisondernemingen heeft over het afgelopen seizoen krimp ervaren en verwacht voor het komend seizoen geen verbetering. Inhoudelijk registreert een een derde tot de helft een verdere toename van maatwerk, vliegvakanties en long haul. Het aandeel eigen vervoer en bus- en trein neemt volgens kleine meerderheid verder af (- 29% en – 21%). Men verwacht dat deze dalende trend zich voor het komend seizoen voortzet.

NB: omdat de reiswereld deels seizoen-bepaald is, worden seizoenen met elkaar vergeleken (winter 2015/16 met winter 2016/17 en zomer 2016 met zomer 201 ).

Verschuiving vlieg- naar trein vervoer niet merkbaar; opkomst ecologisch bewust reizen

De actualiteitsvragen 2018-1 betroffen de vraag of men (al) iets merkt van een verschuiving van vliegvakanties naar trein-vakanties en of er meer aandacht is voor ecologisch verantwoord reizen.

Vinden er bij kortere Europese vakanties verschuivingen plaats van vlieg- naar treinvervoer?

nee, helemaal niet44%73%
enigszins16%27%
goed merkbaar0%0%
niet van toepassing41%0%

Na correctie voor de ondernemingen voor wie deze vraag niet van toepassing is, blijkt slechts 27% daar iets van te merken. 73% merkt er niets van en niemand vindt dat het goed merkbaar is. Een enkeling merkt op dat het alleen voor stedentrips soms merkbaar is, maar dat de ontwikkeling van het treinvervoer te langzaam gaat om echt een alternatief te zijn.

Hoe belangrijk is/wordt ecologisch bewust reizen?

geen wijziging merkbaar43%
enigszins belangrijker49%
merkbaar belangrijker9%

Iets meer dan de helft van de reisondernemingen merkt dat ecologisch bewust reizen in belang toeneemt. Een enkeling merkt op dat de consument er mondjesmaat (vaker) naar vraagt, maar dat je daar als reisorganisatie het voortouw in zou moeten nemen, zodat je er ook publicitair iets meer kunt.

Vooruitblik zomer 2017/18 t.o.v. zomer 2016/17

Vooruitblik zomer 2017/18 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen-15%+47%+62%
Aantal Reizigers-15%+52%+67%
Omzet-14%+60%+74%
Prijsniveau-3%+60%+63%
Besteding per boeking-6%+50%+56%
Winst-15%+38%+53%
Personeel-13%+20%+33%
Concurrentiepositie-3%+25%+28%
Reisklimaat-6%+18%+24%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+39

Leeswijzer: 62% van de reisorganisaties verwacht het komend seizoen een toename van het aantal boekingen t.o.v.zomer 2016/2017. 15% verwacht minder boekingen. Saldo +47%. De rest (23%) verwacht geen verandering.

De bedrijfsverwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo wederom in meerderheid positief, net als een half jaar geleden. Opvallend is dat de verwachtingen m.b.t. het reisklimaat per saldo positief blijven, zij het iets minder dan een half jaar geleden (25% nu, 38% een half jaar geleden).

Vooruitblik winter 2017/18 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 3%+38%+41%
Aantal boekingen short haul-7%+25%+32%
Aantal boekingen medium haul-11%+13%+24%
Aantal boekingen long haul– 8%+37%+45%
Aandeel business/mice– 8%+9%+17%
Aandeel maatwerk– 1%+52%+53%
Aandeel eigen vervoer – 17%-6%+11%
Aandeel vliegtuig– 5%+38%+43%
Aandeel bus en trein-13%-8%+5%
klantloyaliteit– 12%+21%+33%

Leeswijzer: 41% is van plan nieuwe bestemmingen en arrangementen te ontwikkelen. 3% is dat niet van plan. Per saldo investeert 38% daar voor het komend seizoen in. De rest (56%) noteert geen groei of krimp of op hen is de vraag niet van toepassing.

De inhoudelijke verwachtingen voor komende winter zijn per saldo eveneens (zeer) positief. Dat komt – opnieuw – tot uiting in  het grote aantal reisondernemingen (41%) dat investeert in nieuwe bestemmingen en arrangementen. Een kwart tot bijna de helft verwacht groei voor alle modaliteiten (short, medium en long haul). Die toename wordt minder vaak verwacht bij business/mice. Ook bij ‘maatwerkreizen’ verwacht 53% groei. Eigen vervoer (17% verwacht krimp) en Bus- en treinreizen (13% verwacht krimp) verliezen volgens een kleine meerderheid opnieuw terrein aan het vliegvervoer (43% verwacht groei). De klantloyaliteit ziet een derde deel toenemen.

NB: voor een juiste interpretatie van de cijfers is van belang dat bij de reisbranche seizoenen met elkaar worden vergeleken (zomer 2016 met zomer 2015 en winter 2015/16 met winter 2016/17).

Terugblik winter 2017/18 t.o.v. winter 2016/17

Terugblik winter 2017/18  Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal boekingen– 8%+50%+58%
Aantal Reizigers-10%+52%+62%
Omzet– 9%+56%+65%
Prijsniveau– 3%+50%+53%
Besteding per boeking– 6%+41%+47%
Winst– 19%+25%+44%
Personeel– 6%+18%+24%
Concurrentiepositie– 3%+21%+24%
Reisklimaat– 5%+17%+22%
Vertrouwensindex Uitgaand Toerisme+ 33

Leeswijzer: 79% van de reisorganisaties realiseerde de afgelopen zomer een toename van het aantal boekingen t.o.v.de zomer 2016. 10% registreerde minder boekingen. Per saldo is er sprake van groei bij 69%. Bij 11% bleef het aantal boekingen hetzelfde (100 – 79 – 10). Vanwege seizoensinvloeden is gevraagd naar een vergelijking met het zomer 2016

Op alle kenmerken hebben reisorganisaties de afgelopen winter in meerderheid beter gepresteerd dan winter 2016/17. Meer dan de helft noteert op alle indicatoren groei: boekingen, reizigers, omzet, prijsniveau, besteding per boeking en winst. Ook heeft men in meerderheid een positieve ontwikkeling ervaren in eigen concurrentiepositie en reisklimaat in het algemeen. 33% heeft extra personeel aangenomen. Een klein aantal reisondernemingen (6% – 13%) rapporteert op deze kenmerken krimp.

 

Terugblik  zomer 2017 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Ontwikkelen nieuwe bestemmingen/arrangementen– 4%+50%+54%
Aantal boekingen short haul– 8%+19%+27%
Aantal boekingen medium haul– 6%+21%+27%
Aantal boekingen long haul– 8%+42%+50%
Aandeel business/mice-6%+ 2%+8%
Aandeel maatwerk– 2%+65%+67%
Aandeel eigen vervoer-29%-16%+13%
Aandeel vliegtuig-4%+44%+48%
Aandeel bus en trein-21%-19%+2%
klantloyaliteit-10%+21%+31%

Niet alle kenmerken zijn op alle bedrijven toepassing. Deze zijn uit de telling weggelaten.

Inhoudelijk noteert meer dan de helft van de reisorganisaties over het afgelopen seizoen investeringen in nieuwe bestemmingen en een groei op alle soorten boekingen (short, medium, long). De verschuiving in business/mice was zeer beperkt, maar maatwerk laat bij een grote meerderheid een toename zien. Het aandeel eigen vervoer en bus- en treinreizen nam per saldo – wederom – af, dat van het vliegvervoer toe. De klantloyaliteit nam bij een derde deel toe.

Slechts 10% noteert teruggang en 15% heeft ook in de toekomst weinig vertrouwen

De Reisbranche noteert in grote meerderheid over het afgelopen half jaar groei en ziet ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Maar ca. 10% zag het aantal reizigers en de omzet dalen en 15% verwacht dat ook voor het komend seizoen.

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten reisorganisaties onderscheiden. De respons in % van deze groepen was de volgende en daarmee gelijk aan de verdeling bij de vorige aflevering.

  • Reisagent: 39%
  • Touroperator:  64%
  • Business reizen:  7%
  • Mice:    4%

(meerdere antwoordcategorieën mogelijk, gemiddeld noteerde men 1,14 verschillende activiteiten)

De respons per groep is te beperkt om verschillen naar soort reisorganisatie te kunnen bepalen.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie – gegevens CBS 2015

2017 

2018

CBS – reisorganisaties (sbi 71)

4.880

Hiervan 1 persoon/ zzp / eenmanszaak

3.735

Reisorganisaties met meer dan 1 persoon personeel

1.145

Ledental ANVR (2016)

454

– daarbij aangesloten filialen

1.670

Geen aanvulling. Eerste keer alleen leden*

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

428

428

Idem als % van CBS populatie – alleen organisaties > 2 personen

40% (ex filialen)

Respons na 3 verzendingen

58

101

Idem als % van toezending

14%

24%

Verdeling naar grootte – idem

nog uitvoeren

Verdeling naar soort reisorganisatie (touroperator/ reisagent)

komt overeen

Non-respons onderzoek uitgevoerd onder

n.v.t.

n.v.t.

Bereikt/antwoord gegeven op vragen

n.v.t.

n.v.t.

Checkvragen op boekingen vooruitblik

n.v.t.

n.v.t.

Idem op omzet vooruitblik

n.v.t.

n.v.t.

Idem op actualiteitsvragen

n.v.t.

n.v.t.

* In overleg met de ANVR is besloten nog geen aanvullende adressen te verzamelen.

De respons is over de afgelopen edities bijna verdubbeld van 58 naar 101 (24%). De leden van de ANVR onderschrijven blijkbaar in toenemende mate het nut van de Conjunctuurwijzer. In aflevering 2016-2 is een non-respons onderzoek gehouden. Dat was naar omvang beperkt (N=17)maar de uitkomsten stemmen overeen met die van de respons. 80% noteert groei/toename in aantal boekingen en omzet. Slechts één non-respondenten gaf aan de zin van het onderzoek niet in te zien en daarom niet ingevuld te hebben. ‘Gemist’, ‘te druk’, ‘zal het alsnog doen’ en ‘wist niet dat het zo belangrijk was’ waren de meeste reacties. De uitkomsten zijn daarmee te beoordelen als representatief voor de reisorganisaties in Nederland.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…