Vertrouwen

Poppodia en -festivals 2017-2

Poppodia en -festivals

Vertrouwensindex
+ 28  
+ 30 verwachting

Poppodia en – Festivals 2017-2

  • Ondernemersvertrouwen poppodia en -festivals 2017-2 opnieuw positief
  • Vertrouwen festivals voor 2018 neemt sterk toe
  • Culturele diversiteit vinden podia en festivals het vaakst belangrijk, vooral m.b.t. personeel
  • 5% – 15% van de podia en een kwart van de festivals registreert krimp over het afgelopen seizoen, maar meer dan de helft daarvan verwacht in 2018 herstel

De halfjaarlijkse Conjunctuurwijzer Poppodia en –Festivals 2017-2 is onder zowel poppodia als –festivals gehouden.

Het ondernemersvertrouwen van poppodia bedraagt +28 is daarmee hoger dan de +17 van de ondernemers in heel Nederland (COEN – zakelijke dienstverlening). De index voor festivals is met +13 ongeveer gelijk. Ook inhoudelijk zijn de ervaringen en verwachtingen bij podia en festivals positief: een kwart heeft kunnen investeren in een breder en beter programma. Voor 2018-1 verwacht een derde dat te kunnen doen.

De diversiteit m.b.t. het programma en partners vindt een ruime meerderheid (60 – 75%) wel op orde, maar als het  om personeel en publieksbereik gaat vindt de helft (45% – 50%) dat daar nog veel aan moet gebeuren. Dat geldt zowel podia als festivals.

 

Actualiteit: diversiteit

In deze aflevering is gevraagd, bij zowel podia als festivals hoe het staat met de culturele diversiteit

Welke invalshoek voor culturele diversiteit vind je meer/minder belangrijk? minder   tamelijk zeer   
Cultureel / etnisch – poppodia174439
idem – festivals64450
Sexe / gender – poppodia315019
idem festivals253144
Sociaal/economisch – poppodia174736
idem festivals66331
Leeftijd (alle leeftijdsgroepen) – poppodia113950
idem festivals66331

 

Hieruit blijkt dat zowel podia als festivals alleen de invalshoek sexe/gender iets minder belangrijk vinden, maar de andere drie invalshoeken allemaal van groot belang vinden (80% – 90% tamelijk/zeer belangrijk). Er is apart gevraagd een volgorde aan te geven. Daaruit komt naar voren dat men de cultureel/etnische diversiteit het meest belangrijk vindt (42% van de podia en 50% van de festivals).

 

Cultureel/Etnische diversiteit is een groot aandachtspunt. Op welke terreinen verwachten podia en festivals dit te verbeteren?  staat in kinderschoenenverdient extra aandacht Redelijk op orde Ver ge-  vorderd 
Programma – podia0255817
idem – festivals6193144
Personeel – podia3424214
idem – festivals1338500
Publieksbereik – podia3473911
idem – festivals0384419
Partners – podia14284217
idem – festivals0385013

 

Veel poppodia vinden dat de cultureel/etnische diversiteit bij hen vooral achterblijft ten aanzien van personeel (45%), publieksbereik (50%) en partners (42%). Festivals zijn iets meer tevreden over de cultureel/etnische diversiteit van hun publieksbereik en partners (63% op orde of vergevorderd), maar ook daar vindt 45% dat er m.b.t. het personeel nog (veel) te doen is.

Vooruitblik Podia en Festivals

Podia Vooruitblik 2018-1 bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoeken-8%+34%+42%
Inkomsten bezoekers-6%+38%+44%
Inkomsten overheden en fondsen-19%-2%+17%
Inkomsten sponsoring en giften-0%+31%+31%
Betaalde medewerkers-0%+19%+19%
Vrijwillige medewerkers-8%+17%+25%
Concurrentiepositie-3%+47%+50%
Live Popklimaat in het algemeen-8%+28%+36%
Vertrouwensindex Poppodia+30

Leeswijzer: 42% van de poppodia verwacht het komend half jaar meer publiek ten opzichte van een jaar geleden (zelfde seizoen).8% verwacht minder bezoek. Per saldo was er bij 34% sprake van groei. 50% verwacht geen verandering (100 –42 – 8).

Het ondernemersvertrouwen van poppodia 2018-1 is op de meeste kenmerken per saldo positief. Dat geldt niet voor de verwachtingen t.a.v. de bijdrage van overheden en fondsen (saldo -2). Wel ziet de helft wel de concurrentie toenemen. Ook verwacht een meerderheid meer bezoekers en inkomsten van bezoekers te halen.

Podia Vooruitblik 2018-1 Inhoud

 negatief saldo positief
Omvang totale programma -6% +30% +36%
Kwaliteit totale programma -3% +55% +58%
Uitgaven gebouw en inrichting -11% +14% +25%
Uitgaven programma -8% +34% +42%

Ook de inhoudelijke verwachtingen voor het komend half jaar zijn voor alle kenmerken – per saldo – positief. Een derde tot ruim de helft verwacht te investeren in meer, maar vooral ook een beter programma, 42% is positief gestemd over het popklimaat in het algemeen.

 

De ConjunctuurWijzer Festivals wordt eens per jaar gehouden omdat verreweg de meeste festivals ook maar één aflevering per jaar organiseren.Hier gaat het om de vergelijking van 2017 (ervaring) en 2018 (verwachting). Omdat de respons onder festivals beperkt is (15), moeten de uitkomsten vooral indicatief worden geïnterpreteerd.

Festivals Vooruitblik 2018 – bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoeken– 0%+47%+47%
Inkomsten bezoekers-0%+59%+59%
Inkomsten overheden en fondsen-12%0%+12%
Inkomsten sponsoring en giften-0%+41%+41%
Betaalde medewerkers– 13%+25%+38%
Vrijwillige medewerkers-0%+25%+25%
Concurrentiepositie-6%+25%+31%
Live Popklimaat in het algemeen– 6%+44%+50%
Vertrouwensindex Popfestivals Bedrijfsmatig+35

De bedrijfsmatige verwachtingen van de Festivals voor 2018 zijn eveneens voor alle kenmerken per saldo positief, met uitzondering van de bijdrage van de overheid. Een flink deel verwacht meer betaalde en vrijwillige medewerkers aan te trekken.

Festivals Vooruitblik 2018 – Inhoud

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma0%+41%+41%
Kwaliteit totale programma0%+35%+35%
Uitgaven inrichting0%+31%+31%
Uitgaven programma-19%+31%+50%

De inhoudelijke vooruitblik van de popfestivals is in meerderheid opnieuw positief: Een derde tot de helft verwacht te kunnen investeren in meer en beter programma.

Terugblik 2017-2

Podia en festivals is ook gevraagd over het afgelopen half jaar aan te geven of er sprake was van groei/verbetering of krimp/verslechtering. Deze feitelijke rapportage over het verleden vervangt bij elke volgende editie de eerdere uitgesproken verwachting. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de beantwoording.

 

Poppodia Terugblik 2017-2 bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoeken-17%+27%+44%
Inkomsten bezoekers-14%+42%+56%
Inkomsten overheden en fondsen– 17%– 3%+14%
Inkomsten sponsoring en giften-19%– 2%+17%
Betaalde medewerkers– 6%+27%+33%
Vrijwillige medewerkers-25%– 8%+17%
Concurrentiepositie-11%+36%+47%
Live Popklimaat in het algemeen-11%+22%+33%
Vertrouwensindex Poppodia+28

Per saldo noteren meer podia over het afgelopen half jaar groei dan krimp van bezoek. De overheidsbijdrage bleef het afgelopen half jaar stabiel. De concurrentie is bij de helft toegenomen en het pop-klimaat in het algemeen is opnieuw verbeterd (voor de tweede keer). Het aantal podia dat over het afgelopen half jaar krimp ervaart is met 15% – 20% iets minder dan bij de vorige conjunctuurwijzer 2017-1.

Poppodia Terugblik 2017-2 inhoudnegatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 6%+30%+36%
Kwaliteit totale programma-3%+41%+44%
Uitgaven gebouw en inrichting– 11%+14%+25%
Uitgaven programma-6%+38%+44%

Ook inhoudelijk noteren de poppodia over het afgelopen half jaar op alle onderdelen per saldo verbetering en groei.

Popfestivals Terugblik 2017 Bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoekers-29%+24%+53%
Inkomsten bezoekers– 35%+0%+35%
Inkomsten overheden en fondsen– 12%+6%+18%
Inkomsten sponsoring en giften-12%+12%+24%
Betaalde medewerkers– 19%+0%+19%
Vrijwillige medewerkers-13%+6%+19%
Concurrentiepositie-6%+25%+31%
Live Popklimaat in het algemeen-6%+25%+31%
Vertrouwensindex Popfestivals+13

Leeswijzer: 53% van de popfestivals noteert groei van zijn publiek in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor, 29% minder. Per saldo meldt 24% groei. 18% noteert geen verandering (100 –53 –29).

Popfestivals registreerden in grote meerderheid groei voor het bezoek en inkomsten uit bezoek. Ook het aantal betaalde en vrijwillige medewerkers nam toe. Het live popklimaat werd per saldo positief gewaardeerd. Omdat de respons onder festivals beperkt is (15), moeten de uitkomsten vooral indicatief worden geïnterpreteerd

Popfestivals Terugblik 2017 Inhoud

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma-6%+23%+29%
Kwaliteit totale programma– 6%+18%+24%
Uitgaven inrichting-6%+19%+25%
Uitgaven programma-13%+31%+44%

Een kwart tot de helft van de popfestivals kijkt voor 2017 inhoudelijk terug op groei en verbetering. Een kleine minderheid noteert verslechtering of krimp.

Aantal podia en festivals dat krimp noteert en verwacht neemt af

Saldi geven het verschil tussen het % podia dat groei/verbetering meldt en het % dat krimp/verslechtering rapporteert. Ook bij een positief saldo is er een minderheid die op het betreffende kenmerk verslechtering/krimp ervaart en/of verwacht. 10% – 15% van de podia noteert vermindering van bezoekersaantallen en inkomsten, maar ruim de helft daarvan verwacht niet dat dit het komend seizoen ook het geval zal zijn.

 Zijn er verschillen in ervaring en verwachting naar grootte, soort en locatie?

Het zou extra informatie verschaffen als er iets gezegd kon worden over verschillende soorten poppodia en festivals. Hebben grote podia/festivals andere verwachtingen dan kleine, zijn er verschillen tussen de randstad en de andere regio’s? De steekproef is ook in deze aflevering echter niet groot genoeg om na te gaan of dergelijke verschillen inderdaad bestaan.

Verantwoording en non-respons onderzoek

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Het bestand aan Poppodia is door de VNPF opgeschoond door het niet langer opnemen van de allerkleinste podia. Daarom is het bestand poppodia teruggebracht van 196 naar 85. Dit betreft zowel leden van de VNPF (52) als niet-leden (32). Na drie herinneringen hebben 36 podia (44%) meegedaan, evenveel als een half jaar geleden. Ook het adressenbestand van de festivals is opgeschoond om alleen echte muziekfestivals aan te schrijven. Het aantal adressen is daarmee verminderd van 485 naar 119. van deze muziekfestivals hebben er 15 gereageerd (14%).

Vergelijking steekproef / populatie Podia

Podia 2015-1

Podia 2015-2

Leden VNPF %

Festivals 2015-2

Podia 2017-2

idem Podia respons

idem festivals respons

Groot (> 1.000 / 30.000 bezoekers)

4

10

24

20

8

47

Middel (400 – 1.000)/(10.000 – 30.000)

46

48

42

36

58

33

Klein (<400) (< 10.000)

50

42

32

44

33

20

Locatie

vier grote steden

19

23

24

19

West Nederland

21

19

28

20

33

20

Zuid Nederland

25

27

22

26

39

47

Midden Nederland (2017-2 toegevoegd)

11

7

Oost Nederland

17

17

14

22

8

0

Noord Nederland

17

15

10

n.v.t.

8

27

Lid VNPF

63

73

n.v.t.

n.v.t.

83

47

Geen lid van VNPF

12

onb.

n.v.t.

n.v.t

17

53

Festivals -onvoldoende populatie gegevens

Non-respons onderzoek

Voor aflevering 2016-2 is een non-respons onderzoek gehouden. Dat gaf aan dat de respons representatief was. Non respons onderzoek vindt eens per 2 jaar plaats. Voor deze aflevering is dan ook geen non-responsonderzoek uitgevoerd.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.