Vertrouwen

Musea 2018-1

Musea 2018-1 geeft het ondernemersvertrouwen van musea over het afgelopen seizoen 2018-1 en de verwachtingen voor seizoen 2018-2. Zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwensindex
+ 5  
+ 9 verwachting

Het ondernemersvertrouwen onder musea is afgenomen van +14 naar + 5 en lager dan het gemiddelde ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17). De verwachtingen van een half jaar geleden zijn niet uitgekomen. Voor het komend half jaar is het vertrouwen per saldo positief (+9) maar eveneens lager dan in voorgaande edities. Dat wordt vooral veroorzaakt door een grotere groep die vermindering van overheidsfinanciering en sponsoring heeft ervaren en verwacht. Ook de omvang van het publiek en de publieksinkomsten tellen nu nagenoeg evenveel musea die krimp als groei registeren. Wel is men voor het komend half jaar over de publieke belangstelling en inkomsten weer positiever gestemd. De inzet van de rijksoverheid om tot culturele regioprofielen te komen blijkt bij meer dan de helft van de musea (62%) nog onbekend. Voor een korte samenvatting (handout) van de uitkomsten klik hier.

Actualiteitsthema: regioprofielen 

Bent u door uw lokale overheid benaderd bij te dragen aan een regioprofiel  ? %  
Ja en ik werk er aan mee26
Ja, maar ik heb hun verzoek vooralsnog afgewezen2
Nee, ik heb mijn provincie/gemeente zelf benaderd en werk nu mee6
Nee, ik heb ze zelf benaderd, maar zij hebben mijn verzoek afgewezen4
Nee, ik ben niet op de hoogte van regioprofielen62
Totaal100

 

Een derde van de musea is benaderd of heeft zelf het initiatief genomen en werkt er aan mee, maar 62% is niet op de hoogte van het plan om tot regioprofielen te komen. Opvallend is de 4% die zijn lokale/regionale overheid erover heeft benaderd maar van wie het verzoek is afgewezen.

 

Verwacht u dat uw museum straks wordt genoemd in het regioprofiel ?  % 
Ja42
Nee10
Geen idee48
Totaal100

 

Deze uitkomst sluit aan op de vorige vraag. 40% denkt van wel, de helft heeft geen idee en 10% denkt niet straks een rol te spelen in het regioprofiel.

Vooruitblik 2018-2

 

Vooruitblik Musea 2018-2 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Bezoeken-19%+22%+41%
Inkomsten bezoeken-19%+19%+38%
Inkomsten overheden en fondsen-12%-3%+9%
Inkomsten sponsoring en giften-14%+3%+17%
Aantal medewerkers-11%+6%+17%
Concurrentiepositie in verzorgingsgebied-2%+15%+17%
Museumklimaat in het algemeen-10%+6%+16%
Vertrouwensindex Bedrijfsmatig+9

De bedrijfsmatige vertrouwensindex voor het komend half jaar 2018-2  (+9) is iets hoger dan de terugblik over het afgelopen half jaar (+5). Allebei zijn ze lager dan die van vorig jaar (+18 en +14). Vooral de verwachtingen over de overheidsfinanciering zijn per saldo net negatief  (-3%), hoewel de overgrote meerderheid (79%) daarin geen verandering verwacht. Een aanzienlijk deel (+41%) verwacht ook het komend half jaar weer meer bezoeken en meer inkomsten uit bezoekers (+38%). 19% verwacht krimp. De eigen concurrentiepositie wordt per saldo positief beoordeeld (saldo + 15%), maar blijft voor de meesten onveranderd (74%). Het museumklimaat wordt voor het komend half jaar per saldo net positief beoordeeld.

 

Vooruitblik Musea 2018-2 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit collectie + tentoonstellingen-3%+39%+42%
Aantal bruiklenen-10%+12%+22%
Samenwerking/uitwisseling buitenland-13%+5%+18%
Uitgaven collectie/tentoonstellingen-9%+29%+38%
Uitgaven gebouw en inrichting-5%+30%+35%
Bereik van kinderen, jongeren onderwijs-10 %+28 %+38 %
Omvang van de collectie -3%+34%+37%
Tentoonstellingsprogramma-10%+13%+23%

De inhoudelijke verwachtingen voor 2018-2 zijn op veel kenmerken opnieuw – zeer – positief. De kwaliteit, uitgaven aan en omvang van de collectie zal bij 37% – 42% toenemen, een aanzienlijk deel investeert ook in gebouw en inrichting (+35%) en 38% verwacht het komend half jaar meer kinderen en jongeren te bereiken. Het aantal bruiklenen en uitwisseling met het buitenland blijft per saldo nagenoeg gelijk (+5%). Vrijwel evenveel musea zien die samenwerking afnemen (-13%) als toenemen (+18%).

Terugblik 2018-1

Er is de musea gevraagd hoe zij terugkijken op het afgelopen half jaar. Dit betreft feitelijke waarnemingen.

Terugblik 2018-1 bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Bezoekers– 30%+3%+33%
Inkomsten bezoekers– 24%+12%+36%
Inkomsten overheden en fondsen-12%-5%+7%
Inkomsten sponsoring en giften-22%-8%+14%
Aantal medewerkers-14%-1%+15%
Concurrentiepositie in verzorgingsgebied-5%+10%+15%
Museumklimaat in het algemeen-7%+6%+13%
Vertrouwensindex+5

Leeswijzer: 33% van de musea realiseerde het afgelopen half jaar een toename van het publiek t.o.v. 2017-2. 30% registreerde minder bezoek. Per saldo is er sprake van groei bij 3%. Bij 37% bleef het bezoek hetzelfde (100 – 33 – 30).

De vertrouwensindex over het afgelopen half jaar is gedaald ten opzichte van een half jaar geleden (+5 versus + 14) en is ook lager dan men een jaar geleden verwachtte (+18). De eigen verwachtingen zijn dus voor een deel niet uitgekomen. Het aantal musea dat op diverse kenmerken krimp noteert is dan ook weer gestegen tot 12% voor inkomsten van overheden en 24% voor inkomsten van publiek. De concurrentiepositie in eigen regio en het museumklimaat in het algemeen vinden musea per saldo licht gestegen (per saldo +10% en +6% positief).

Terugblik 2018-1 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Kwaliteit collectie en tentoonstellingen– 6%+28%+34%
Aantal bruiklenen-10%+6%+16%
Samenwerking/uitwisseling buitenland-13%+3%+16%
Uitgaven collectie/tentoonstellingen-13%+15%+28%
Uitgaven gebouw en inrichting-7%+21%+28%
Bereik kinderen, jongeren in onderwijs-13 %+20 %+13 %
Omvang van de collectie -3%+45%+48%
Tentoonstellingsprogramma-7%+23%+30%

Inhoudelijk realiseerden meer musea verbeteringen en groei dan verslechtering of krimp. 34% noteert een verbetering van de kwaliteit van de collectie en tentoonstellingen (saldo +28) en 28% heeft geïnvesteerd in gebouw en inrichting (saldo +15). Ook de omvang van de collectie is bij maar liefst de helft toegenomen (+48%), een 30% noteert ook een toename van het tentoonstellingsprogramma. Deze groei vindt nu al 4 jaar lang gestaag plaats. Uitwisseling met het buitenland is even vaak verminderd (-13%) als toegenomen (+16%).

20% noteert krimp en dat aantal is iets toegenomen

Waar een meerderheid van de musea groei over het afgelopen half jaar noteert en dat ook verwacht voor de nabije toekomst, is de groep musea die krimp noteert en verwacht voor het eerste in vier jaar iets toegenomen: 12% ontving minder inkomsten van overheden, 30% trok minder publiek. De kenmerken hangen samen: wie minder publieksinkomsten realiseerde, trok ook minder publiek, zag minder sponsors toetreden, en realiseerde in de helft van die gevallen ook geen verbeteringen in de kwaliteit van het aanbod, het aantal bruiklenen, of het bereik van jongeren.

De krimpmusea zijn niet gekenmerkt door één soort, grootte of regio, maar zijn er in alle soorten en maten en zitten verspreid over Nederland.

Verschillen naar soort, grootte en/of regio

Gekeken is of er verschillen bestaan naar grootte, regio, of soort museum. De verschillen zijn nergens significant (s).

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Verantwoording Musea 2018-1MuseanaConjunctuurWijzer
Populatie20162018-1
CBS – musea799
Museumvereniging leden op naam438
Aanvulling ‘gelieerde instellingen’ (is niet hetzelfde als register)29
Totaal verzonden adressen – excl dubbellingen467
Idem als % van CBS populatie *58%
Respons na 3 verzendingen is weer toegenomen (was 137)187
Idem als % van toezending (was 32%)40%
Hiervan leden Museumvereniging *99 %
Noord Nederland13%17%
Oost Nederland20%16%
Zuid Nederland21%24%
West Nederland (zonder Amsterdam – museana inclusief Adam)47%37%
Amsterdam6%
Klein (< € 400.000,-)50%52%
Middel (€ 400.000,- tot € 3,2 miljoen)33%33%
Groot (> € 3,2 miljoen)17%16%
Kunst23%22%
Geschiedenis61%48%
Natuurhistorie6%7%
Wetenschap. bedrijf, techniek8%12%
Volkenkunde2%0%
Anders11%

Conclusie: naar grootte, regio en aard van het museum is de respons zeer representatief.

Non-respons onderzoek is voor deze aflevering niet uitgevoerd. Dat vindt eens per 2 jaar plaats. 2018-2 volgende non respons. 

n.v.t.

* De Museumvereniging verzamelt via de ConjunctuurWijzer informatie over geregistreerde musea in Nederland; aanvulling is daarom niet nodig.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…