Vertrouwen

Poppodia en -festivals 2018-1

Poppodia 2018-1 geeft het ondernemersvertrouwen over het afgelopen seizoen 2018-1 en de verwachtingen voor seizoen 2018-2. Zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwensindex
+ 29  
+ 34 verwachting

Poppodia 2018 – 1

  • Ondernemersvertrouwen poppodia 2018 – 1 opnieuw positief
  • Regionale cultuurprofielen worden in meerderheid (65%) hartelijk verwelkomd
  • 17% – 23% van de podia registreert krimp over het afgelopen seizoen, maar voor het komend half jaar verwacht iedereen groei of op zijn minst stabiliteit, zowel naar bezoekers en bezoekersinkomsten als naar kwaliteit en omvang van het programma

De respons was hoog 35 op 58 (= 60%) tegen 36 op 81 (45%) vorig jaar.

Het ondernemersvertrouwen van poppodia is met +29 opnieuw hoog (evenveel als een half jaar geleden +28) en ook nu aanzienlijk hoger dan de +19 van de ondernemers in heel Nederland (COEN – zakelijke dienstverlening). Voor het komend half jaar zijn de verwachtingen nog positiever + 34

Actualiteit: regionale culturele profielen zinvol?

De minister stelt voor te experimenteren met een cultuurbeleid dat meer van onderop vorm krijgt op basis van maximaal 16 regionale cultuurprofielen, op te stellen door de sector zelf in overleg met gemeenten en provincies. Vind je dat (vanuit jouw poppodium gezien) een zinvol experiment?%
zeer zinvol14
zinvol51
geen mening/neutraal26
niet zinvol6
geheel niet zinvol3

 

65% van de Poppodia vindt dat het voorgestelde experiment met cultuurprofielen in 16 regio’s een (zeer) zinvol idee is.

Vooruitblik Poppodia

Poppodia Vooruitblik 2018-2 bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoeken-0%+51%+51%
Inkomsten bezoekers-3%+51%+54%
Inkomsten overheden en fondsen-11%+9%+20%
Inkomsten sponsoring en giften-9%+25%+34%
Betaalde medewerkers-3%+14%+17%
Vrijwillige medewerkers-3%+28%+31%
Concurrentiepositie-0%+43%+43%
Live Popklimaat in het algemeen-3%+37%+44%
Vertrouwensindex Poppodia+34

Leeswijzer: 51% van de poppodia verwacht het komend half jaar meer publiek ten opzichte van een jaar geleden (zelfde seizoen).0% verwacht minder bezoek. Per saldo verwacht dus 51% groei. 49% verwacht geen verandering (100 –51

 

Het ondernemersvertrouwen van poppodia 2018-1 voor het komend half jaar is op alle kenmerken per saldo positief. Dat is voor het eerst in de vier jaar dat de ConjunctuurWijzer onder poppodia wordt afgenomen. Ook t.a.v. de bijdrage van overheden en fondsen zijn de verwachtingen voor het eerst per saldo positief. Wel ziet 43% de concurrentie opnieuw toenemen. Ook verwacht een meerderheid meer bezoekers en inkomsten van bezoekers te halen. 44% is positief gestemd over het popklimaat in het algemeen.

Poppodia Vooruitblik 2018-2 Inhoud

 negatief saldo positief
Omvang totale programma -9% +28% +37%
Kwaliteit totale programma -3% +46% +49%
Uitgaven gebouw en inrichting -9% +34% +43%
Uitgaven programma -6% +37% +43%

Ook de inhoudelijke verwachtingen voor het komend half jaar zijn voor alle kenmerken – per saldo – (zeer) positief. Een derde tot ruim de helft verwacht te investeren in meer, maar vooral ook een beter programma. Ruim een derde heeft investeringsplannen voor programma en gebouw.

Terugblik 2018-1

Podia is ook gevraagd over het afgelopen half jaar aan te geven of er sprake was van groei/verbetering of krimp/verslechtering. Deze feitelijke rapportage over het verleden vervangt bij elke volgende editie de eerdere uitgesproken verwachting. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de beantwoording.

 

Poppodia Terugblik 2018 – 1 bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoeken-23%+40%+63%
Inkomsten bezoekers-17%+40%+57%
Inkomsten overheden en fondsen– 20%– 9%+11%
Inkomsten sponsoring en giften-11%– 2%+9%
Betaalde medewerkers– 11%+20%+31%
Vrijwillige medewerkers-6%+20%+26%
Concurrentiepositie-0%+40%+40%
Live Popklimaat in het algemeen-6%+31%+37%
Vertrouwensindex Poppodia+29

Per saldo noteren aanzienlijk meer podia over het afgelopen half jaar groei dan krimp van bezoek. De overheidsbijdrage is per saldo bij meer podia afgenomen dan toegenomen (20% tegen 11%). De concurrentie is bij 40% toegenomen en het pop-klimaat is volgens een derde opnieuw verbeterd (voor de derde keer op rij). Het aantal podia dat over het afgelopen half jaar krimp ervaart is met 17% – 23% evenveel als bij de vorige conjunctuurwijzer 2017-2.

Poppodia Terugblik 2018-1 inhoudnegatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 17%+12%+29%
Kwaliteit totale programma-6%+28%+34%
Uitgaven gebouw en inrichting– 9%+25%+34%
Uitgaven programma-6%+45%+51%

Ook inhoudelijk noteren de poppodia over het afgelopen half jaar op alle onderdelen per saldo verbetering en groei. Vooral de investeringen in programma door 58% zijn opmerkelijk.

Aantal podia dat krimp blijft gelijk, maar men verwacht aanzienlijke verbetering

Saldi geven het verschil tussen het % podia dat groei/verbetering meldt en het % dat krimp/verslechtering rapporteert. Ook bij een positief saldo is er een minderheid die op het betreffende kenmerk verslechtering/krimp ervaart en/of verwacht. 15% – 20% van de podia noteert vermindering van bezoekersaantallen en inkomsten, maar vrijwel allemaal verwachten zij dat dit het komend seizoen niet meer het geval zal zijn. NB. Die verwachting werd bij de vorige aflevering van de Conjunctuurwijzer ook uitgesproken, maar blijkt over het afgelopen half jaar nog niet bereikt. Men is opnieuw optimistisch over het komend half jaar.

 Zijn er verschillen in ervaring en verwachting naar grootte, soort en locatie?

Het zou extra informatie verschaffen als er iets gezegd kon worden over verschillende soorten poppodia. Hebben grote podia andere verwachtingen dan kleine, zijn er verschillen tussen de randstad en de andere regio’s? De steekproef is ook in deze aflevering echter niet groot genoeg, zodat verschillen hier niet significant zijn. bestaan.

Verantwoording en non-respons onderzoek

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Het bestand aan Poppodia is door de VNPF opnieuw opgeschoond door niet leden niet langer in de ondervraging op te nemen. Daarmee is het bestand poppodia verder teruggebracht van 85 naar 54. Na drie herinneringen hebben 35 podia (60%) meegedaan, evenveel als een half jaar geleden. Het niet aanschrijven van niet leden heeft dus geen gevolg voor de respons gehad.

Vergelijking steekproef / populatie / respons Podia en Festivals

Podia 2015-1

Podia 2015-2

Leden VNPF %

Leden VNPF

2018-1 %

Podia

2017-2 %

Groot (> 1.000 / 30.000 bezoekers)

4

10

24

11

8

Middel (400 – 1.000)/(10.000 – 30.000)

46

48

42

57

58

Klein (<400) (< 10.000)

50

42

32

31

33

Locatie

vier grote steden

19

23

24

West Nederland

21

19

28

37

33

Zuid Nederland

25

27

22

26

39

Midden Nederland (2017-2 toegevoegd)

20

11

Oost Nederland

17

17

14

9

8

Noord Nederland

17

15

10

9

8

Lid VNPF

63

73

n.v.t.

100

83

Geen lid van VNPF

12

onb.

n.v.t.

0

17

Festivals -onvoldoende populatie gegevens

Naar regio is de respons representatief, naar grootte is er sprake van een lichte ondervertegenwoordiging van de grote podia en een oververtegenwoordiging van de middelgrote podia.

Non-respons onderzoek

Voor aflevering 2016-2 is een non-respons onderzoek gehouden. Dat gaf aan dat de respons representatief was. Non respons onderzoek vindt eens per 2 jaar plaats. Voor deze aflevering is dan ook geen non-responsonderzoek uitgevoerd.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…