Vertrouwen

Schouwburgen en Concertgebouwen 2018

Schouwburgen en Concertgebouwen 2018 geeft het ondernemersvertrouwen over het afgelopen seizoen 2017/18 en de verwachtingen voor seizoen 2018/19. Zowel bedrijfsmatig als inhoudelijk.

Vertrouwensindex
+ 16  
+ 21 verwachting
  • Het ondernemersvertrouwen van Schouwburgen en Concertgebouwen is met + 16 even hoog als vorig jaar (+18).
  • Opnieuw is de verwachting voor het komend jaar positiever (+21). Daarmee is de vertrouwensindex onder podia even groot als die bij de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17), maar lager dan die bij poppodia (+24)
  • 68% van de podia vindt een experiment met 16 regionale cultuurprofielen (zeer) zinvol. Slechts 17% vindt dat niet zinvol.

De minister stelt voor te experimenteren met een cultuurbeleid dat meer van onderop vorm krijgt op basis van maximaal 16 regionale cultuurprofielen, op te stellen door de sector zelf in overleg met gemeenten en provincies.Vindt u dat (vanuit uw schouwburg/concertgebouw bezien) een zinvol experiment?

   %     
   zeer zinvol 24
   zinvol 44
   geen mening/ neutraal 15
   niet zinvol 15
   geheel niet zinvol   2

 

Het voorgestelde experiment door Minister en Raad voor Cultuur wordt dus in ruime mate (68%) als zinvol omarmd. Wel vinden podia in de vier grote steden het minder vaak zinvol (50%) dan in de regio (75%). Dat verschil is statistisch niet significant, maar bevat gezien het (inter)nationale karakter van een aantal grotere podia in de grote steden een zekere logica.

Verwachting 2018/19

Verwachting seizoen 2018/19 bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 4%+71%+ 75%
Inkomsten uit bezoek en culturele verhuur– 4%+53%+ 57%
Inkomsten uit zakelijke verhuur– 7%+39%+ 46%
Inkomsten van overheden en fondsen– 13%+8%+ 21%
Inkomsten uit sponsoring en giften-11%+19%+ 30%
Aantal betaalde medewerkers-5%+21%+26%
Aantal vrijwillige medewerkers-0%+33%+33%
De concurrentiepositie binnen verzorgingsgebied-5%+18%23%
Podiumkunst klimaat in het algemeen.-4%+43%+47%
Vertrouwensindex 2017+21

Leeswijzer: 75% van de podia verwacht dat zijn publiek het komend seizoen zal toenemen. 4% verwacht minder bezoek. Per saldo verwacht 71% een toename in 2018/2019. 25% verwacht dat het bezoek hetzelfde blijft (100 – 71 – 4)

De vertrouwensindex voor het komend seizoen is met +21 hoger dan wat bij terugblik over het afgelopen seizoen 2017/2017 is gerealiseerd (+16). Alle saldi staan op groen. Dat neemt niet weg dat 13% voor het komend jaar vermindering van overheidsbijdragen en sponsoring verwacht.  Het vertrouwen in het Podiumkunstklimaat in het algemeen loopt verder op (van +37 naar +43).

 

Vooruitblik seizoen 2018/19 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 7%+60%+ 67%
Kwaliteit totale programma– 4%+45%+ 49%
Uitgaven aan gebouw/inrichting– 4%+35%+ 39%
Uitgaven aan programma– 9%+33%+ 42%

Ook inhoudelijk zijn schouwburgen en concertgebouwen uiterst optimistisch. 39% – 67% verwacht het komend seizoen op alle kenmerken te investeren. Slechts 4% – 9% verwacht het komend seizoen aan omvang en kwaliteit van programma en gebouw in te zullen leveren.

Terugblik 2017/18

 

Terugblik seizoen 2017/2018 bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Aantal bezoekers– 12%+53%+65%
Inkomsten uit bezoek en culturele verhuur– 18%+39%+57%
Inkomsten uit zakelijke verhuur– 23%+16%+39%
Inkomsten van overheden en fondsen– 11%+0%+11%
Inkomsten uit sponsoring en giften-12%+4%+16%
Aantal betaalde medewerkers-16%– 4%+12%
Aantal vrijwillige medewerkers-4%+28%+32%
De concurrentiepositie binnen verzorgingsgebied-5%+13%+18%
Podiumkunst klimaat in het algemeen-5%+37%+42%
Vertrouwensindex 2017/2018+16

De realisaties over 2017/18 pakken iets lager uit dan een jaar geleden verwacht. De vertrouwensindex is met +16 nog altijd zeer positief en even hoog als van de zakelijke dienstverlening in Nederland (+17) maar men was vorig jaar bij vooruitblik iets positiever (+22). Er is per saldo niet meer personeel aangenomen en ook de bijdrage van overheden is per saldo niet gestegen. Voor het komend seizoen verwacht men (opnieuw – zie boven) verbetering.

 

Terugblik 2017/18 inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 16%+26%+42%
Kwaliteit totale programma– 4%+24%+28%
Uitgaven aan gebouw/inrichting– 4%+31%+35%
Uitgaven aan programma– 7%+35%+42%

Inhoudelijk heeft 35%  – 42% het afgelopen seizoen geïnvesteerd in programma (omvang, uitgaven, kwaliteit) en gebouw en inrichting. 39% – 67% verwacht dat het komend seizoen (opnieuw) te doen.

12% – 23% registreert krimp

Het ondernemersvertrouwen van Schouwburgen en Concertgebouwen is per saldo onverminderd groot, maar een aanzienlijke minderheid (12% – 23%) noteert krimp. Bij de vorige aflevering verwachtte men dat dit aantal zou afnemen. Dat is niet gebeurd. Voor het komend seizoen (zie boven) is de verwachting opnieuw dat zich dan minder krimp zal voordoen. (4% – 13%). met betrekking tot het aantal bezoekers, de inkomsten uit bezoek, bezuinigingen van de overheid en de omvang van het programma.

Verschillen naar soort, grootte en/of regio

Gekeken is of er verschillen bestaan naar grootte, regio, of soort programmering. Die blijken er nauwelijks te zijn. Verschillen die zijn waargenomen zijn door kleine aantallen niet significant. Opvallend is wel dat podia in de grote steden het experiment met regionale cultuurprofielen iets minder vaak zinvol vinden*.

* Door kleine aantallen zijn deze verschillen statistisch niet significant.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

jaar20172018
Populatie
CBS – Theaters – SBI 90041239239
VSCD leden op naam129120
Aanvulling vanuit Adresdata910
Aanvulling vanuit Podiumcadeaukaart610
Totaal verzonden adressen (excl. dubbelingen) – verhoogd281129
Respons na 3 toezendingen10959
respons als % van toezending38%46%
Hiervan leden VSCD72%100%
Geen lid VSCD28%0%
Verdeling naar regio:representatiefG4 ondervertegenwoordig
Verdeling naar grootte:representatief
Verdeling naar genres /profiel (de 3 belangrijkste genoemd) representatiefrepresentatief
Cabaret en kleinkunst77%80%
Popmuziek en show71%75%
Musical9%19%
Klassieke muziek19%8%
Dans16%11%
Toneel en theater61%60%

 

Het aantal bereikte adressen is deze keer lager omdat de VSCD besloot de vragenlijst alleen onder de eigen leden uit te zetten. Daarmee zijn vooral kleinere podia niet meer in de populatie opgenomen. De respons onder de eigen leden is hoog (50%), maar lager dan in 2017 toen 63% van de eigen leden reageerde. Ook in 2015 werd de vragenlijst onder een beperkte populatie uitgezet. Daar reageerde toen 44%. De verdeling naar regio en grootte geeft geen aanleiding tot aanvullende weging omdat er geen significante verschillen bestaan. Naar genre is gevraagd om na te gaan of alle genres in voldoende mate zijn afgedekt. Dat is het geval. Musical was in 2017 ondervertegenwoordigd, maar dit jaar niet meer. .

Het non-respons onderzoek is dit jaar niet gehouden. Dat vindt eens per 2 jaar plaats.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…