Vertrouwen

Poppodia en -festivals 2016-2

Poppodia en -festivals

Vertrouwensindex
+ 15  
+ verwachting

Poppodia en – Festivals 2016-2

  • Ondernemersvertrouwen podia en festivals voor 2016-2 opnieuw positief
  • Vertrouwen festivals voor 2017 neemt af
  • Onderlinge concurrentie podia en festivals is stevig en neemt voor festivals toe
  • 15% – 25% podia ervaart en verwacht krimp

De halfjaarlijkse Cultuurwijzer Poppodia en –Festivals 2016-2 is onder zowel poppodia als –festivals gehouden.

Het ondernemersvertrouwen van festivals en poppodia is hoger dan dat van de ondernemers in heel Nederland. De vertrouwensindex bedraagt 14 voor podia en 16 voor festivals, terwijl dat voor heel Nederland 8 bedraagt (COEN zakelijke dienstverlening). Ook inhoudelijk zijn de verwachtingen bij podia en festivals (zeer) positief. Voor 2017-1 verwachten iets minder festivals groei (index van +25 naar +7) de podia juist iets meer (van +9 naar +14).

De concurrentie tussen podia en festivals en tussen festivals onderling neemt volgens beiden sterk toe. Voor 2016 noteert 60%/42% een (sterke) toename, voor 2017 verwacht nog eens 45%/59% dat deze zal blijven toenemen.

Actualiteit: stevige concurrentie festivals – podia en festivals onderling

Uit het non-respons onderzoek van de ConjunctuurWijzer Poppodia en -Festivals 2015-2 kwam naar voren dat er sprake zou zijn van toenemende concurrentie. Dat is in deze aflevering daarom expliciet naar gevraagd, bij zowel podia als festivals: hoe veel concurrentie ervaren poppodia van festivals en festivals van elkaar. en wat verwacht men voor 2017.

Concurrentie Festivals – Podia

20162017
veel meer18%9%
iets meer42%36%
niet meer en niet minder36%55%
iets/veel minder3%0%

Maar liefst 60% van de Poppodia heeft de concurrentie van festivals in 2016 zien toenemen en 45% verwacht dat ook voor 2017.

Concurrentie Festivals – Festivals

20162017
veel meer21%21%
iets meer21%38%
niet meer en niet minder58%38%
iets/veel minder0%5%

Maar ook onderling ervaart 40% van de Festivals stevige concurrentie van elkaar en men verwacht dat deze in 2017 zal toenemen.

Ondernemersvertrouwen Podia en Festivals

Podia 2017- 1

negatiefsaldopositief
Bezoekers-18%+6%+24%
Inkomsten bezoekers-15%+18%+33%
Inkomsten overheden en fondsen-18%+3%+21%
Inkomsten sponsoring en giften-3%+30%+33%
Betaalde medewerkers-12%+3%+15%
Vrijwillige medewerkers-12%+9%+21%
Concurrentiepositie-3%+24%+27%
Live Popklimaat in het algemeen-9%+15%+24%
Vertrouwensindex Poppodia+14

Het ondernemersvertrouwen van poppodia 2017-1 is op alle kenmerken per saldo positief. Dat geldt zelfs voor de verwachtingen t.a.v. de overheidsbijdrage. Men verwacht de concurrentiepositie aanzienlijk te verbeteren (saldo van -9 naar +24).

Podia Vooruitblik 2017-1 Inhoud

 negatief saldo positief
Omvang totale programma -9% +6% +15%
Kwaliteit totale programma -9% +30% +39%
Uitgaven gebouw en inrichting -6% +21% +27%
Uitgaven programma -12% +12% +24%

Ook de inhoudelijke verwachtingen voor het komend half jaar zijn voor alle kenmerken – per saldo – positief. Meer, maar vooral een beter programma, investeren in gebouw en programmering en optimistisch over het popklimaat in het algemeen.

Popfestivals

De ConjunctuurWijzer Festivals wordt eens per jaar gehouden omdat verreweg de meeste festivals ook maar één aflevering per jaar organiseren.Hier gaat het om de vergelijking van 2016 (ervaring) en 2017 (verwachting)

Festivals Vooruitblik 2017negatiefsaldopositief
Bezoekers– 9%+22%+31%
Inkomsten bezoekers-9%+16%+24%
Inkomsten overheden en fondsen-23%+1%+24%
Inkomsten sponsoring en giften-13%+9%+22%
Betaalde medewerkers0%+17%+17%
Vrijwillige medewerkers-13%-6%+7%
Concurrentiepositie-5%+8%+13%
Live Popklimaat in het algemeen0%+7%+7%
Vertrouwensindex Popfestivals Bedrijfsmatig+16

De bedrijfsmatige verwachtingen van de Festivals voor 2017 zijn eveneens voor alle kenmerken per saldo positief, zij het met betrekking tot bijdragen van de overheid nipt, met een flink aantal (23%) dat rekent op vermindering daarvan.  Opvallend is dat – voor het eerst – verwacht wordt iets minder vaak vrijwillige medewerkers aan te trekken.

Festivals Vooruitblik 2017 Inhoud

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma0%+24%+24%
Kwaliteit totale programma0%+31%+31%
Uitgaven inrichting0%+19%+19%
Uitgaven programma-5%+27%+32%

De inhoudelijke vooruitblik van de popfestivals is in meerderheid opnieuw positief: meer en beter programma, investeringen in inrichting en programma en gematigd positief over het popklimaat in het algemeen.

Terugblik 2016-2

Podia en festivals is ook gevraagd over het afgelopen half jaar aan te geven of er sprake was van groei/verbetering of krimp/verslechtering. Deze feitelijke rapportage over het verleden vervangt bij elke volgende editie de eerdere uitgesproken verwachting. Dit vergroot de betrouwbaarheid van de beantwoording.

Poppodia – terugblik 2016-2

Podia Terugblik 2016-2

negatiefsaldopositief
Bezoekers-24%+12%+ 36%
Inkomsten bezoekers-24%+18%+42%
Inkomsten overheden en fondsen– 15%+6%+21%
Inkomsten sponsoring en giften-15%+3%+18%
Betaalde medewerkers– 18%+9%+27%
Vrijwillige medewerkers-21%-6%+15%
Concurrentiepositie-27%-9%+18%
Live Popklimaat in het algemeen-12%+21%+33%
Vertrouwensindex Poppodia+9

Leeswijzer: 36% van de poppodia heeft over het afgelopen half jaar het publiek zien toenemen ten opzichte van een jaar geleden (zelfde seizoen).24% noteerde minder bezoek. Per saldo was er bij 12% sprake van groei. 40% verwacht geen verandering (100 –36 – 24).

Per saldo noteren meer podia over het afgelopen half jaar groei dan krimp van bezoek. Dat geldt voor het eerst in anderhalf jaar ook voor de overheidsbijdrage. De concurrentiepositie is zwaarder geworden. Maar ook het popklimaat in het algemeen is er voor het eerst per saldo op vooruit gegaan. Het aantal podia dat over het afgelopen half jaar krimp ervaart is met 15% – 25% aanzienlijk.

Ook inhoudelijk noteren de poppodia over het afgelopen half jaar op alle onderdelen per saldo verbetering en groei.

Podia Terugblik 2016-2 Inhoudnegatiefsaldopositief
Omvang totale programma– 12%+18%+30%
Kwaliteit totale programma-12%+27%+39%
Uitgaven gebouw en inrichting– 9%+12%+21%
Uitgaven programma-21%+18%+39%

 Popfestivals – Terugblik 2016-2

Popfestivals Terugblik 2016 Bedrijf

negatiefsaldopositief
Bezoekers-9%+61%+70%
Inkomsten bezoekers– 13%+57%+70%
Inkomsten overheden en fondsen– 32%-5%+27%
Inkomsten sponsoring en giften-22%+0%+22%
Betaalde medewerkers– 0%+37%+37%
Vrijwillige medewerkers-4%+17%+22%
Concurrentiepositie-14%+9%+23%
Live Popklimaat in het algemeen-0%+32%+32%
Vertrouwensindex Popfestivals+25

Leeswijzer: 70% van de popfestivals noteert groei van zijn publiek over het afgelopen jaar ten opzichte het jaar daarvoor. 9% minder. Per saldo meldt 61% groei. 21% noteert geen verandering (100 –61 – 9).

Popfestivals registreerden in grote meerderheid groei voor het bezoek en inkomsten uit bezoek. Ook het aantal betaalde en vrijwillige medewerkers nam toe. Het live popklimaat werd per saldo positief gewaardeerd.

Popfestivals Terugblik 2016 Inhoud

negatiefsaldopositief
Omvang totale programma-9%+13%+22%
Kwaliteit totale programma– 0%+65%+65%
Uitgaven inrichting-11%+21%+32%
Uitgaven programma-4%+52%+57%

De popfestivals kijken voor 2016 inhoudelijk terug op een heel goed jaar. Niemand noteert verslechtering of krimp. Op alle kenmerken melden zij per saldo verbeteringen.

Maar het ligt genuanceerd

Saldi geven het verschil tussen het % podia dat groei/verbetering meldt en het % dat krimp/verslechtering rapporteert. Bij een positief saldo is er evenwel toch ook vaak nog een aanzienlijk aantal dat op het betreffende kenmerk verslechtering/krimp verwacht. Hoewel per saldo positief, noteert ca. 20% van de podia een vermindering van bezoekersaantallen en rapporteert 10% krimp in het programma. Bij vorige afleveringen van de ConjunctuurWijzer is vastgesteld dat die krimp hardnekkig is en vaak over langere tijd optreedt.

 Zijn er verschillen in ervaring en verwachting naar grootte, soort en locatie?

Het zou extra informatie verschaffen als er iets gezegd kon worden over verschillende soorten poppodia en festivals. Hebben grote podia/festivals andere verwachtingen dan kleine, zijn er verschillen tussen de randstad en de andere regio’s? De steekproef is ook in deze aflevering nog niet groot genoeg om na te gaan of dergelijke verschillen inderdaad bestaan.

Verantwoording en non-respons onderzoek

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Het bestand aan Poppodia is door de VNPF opgeschoond door het niet langer opnemen van de allerkleinste podia. Daarom is het bestand poppodia teruggebracht van 196 naar 85. Dit betreft zowel leden van de VNPF (52) als niet-leden (32). Na drie herinneringen hebben 37 podia (44%) meegedaan. Ook het adressenbestand van de festivals op geschoond om alleen echte muziekfestivals aan te schrijven. Het aantal adressen is daarmee verminderd van 485 naar 119. van deze muziekfestivals hebben er 26 gereageerd (22%). Bij het non-respons onderzoek zijn er bij zowel podia als festivals nog 10 toegevoegd.

Vergelijking steekproef populatie

Podia 2015-1

Podia 2015-2

Leden VNPF %

Festivals 2015-2

Groot (> 1.000 bezoekers)

4

10

24

20

Middel (400 – 1.000)

46

48

42

36

Klein (<400)

50

42

32

44

Locatie

vier grote steden

19

23

24

19

West Nederland

21

19

28

20

Zuid Nederland

25

27

22

26

Oost Nederland

17

17

14

22

Noord Nederland

17

15

10

n.v.t.

Lidmaatschap VNPF (N=52)

63

73

n.v.t.

n.v.t.

Geen lid van VNPF (N=144)

12

onb.

n.v.t.

n.v.t

Voor 2016-2 moet de vergelijking nog worden gemaakt.

Non-respons onderzoek

Na sluiting van de termijn is een non-respons onderzoek gehouden onder 10 podia en 10 festivals. Deze 20 is allereerst gevraagd waarom men niet heeft gereageerd. De belangrijkste redenen waren ‘geen tijd’ en ‘over het hoofd gezien’. Non-respons werd een enkele keer veroorzaakt door een negatief oordeel over het nut van het onderzoek. Veel hadden daarentegen graag meegedaan en waren benieuwd naar de uitkomsten. Op twee kenmerken (publieksverwachting en ontwikkeling van het popklimaat) is nagegaan of en in welke mate de non-respons andere verwachtingen had dan degenen die wel geantwoord hebben. Dat blijkt vooralsnog (er zijn er nog een paar te gaan) niet het geval. De respons is daarmee representatief voor de vraagstelling.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepland.