Vertrouwen

Mode, interieur en textiel 2017-2

De mode en textielbranche verenigt een uiteenlopend aantal ondernemingen van ontwerp, productie tot en met distributie in mode, textiel en bedrijfskleding. Modint vormt daarvan de branchevereniging.
De leden van Modint zijn zeer positief gestemd. Aanzienlijk positiever dan de groothandel of industrie als totaal. Men verschilt van mening over de gewenste samenwerking binnen de keten en de noodzakelijke transparantie bij de productie van mode en textiel.

Vertrouwensindex
+ 34  
+ 33 verwachting

Leden van Modint hebben in december 2017 deelgenomen aan de ConjunctuurWijzer, gericht op de Mode en Textielbranche. Het aantal respondenten was voor deze eerste keer niet hoog, zodat de uitkomsten vooral indicatief moeten worden gelezen. De ConjunctuurWijzer vraagt ondernemers aan te geven hoe hun bedrijf zich het afgelopen half jaar heeft ontwikkeld en een inschatting te maken van hun bedrijfsontwikkeling voor het komend half jaar. Naar analogie met de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) levert dat een halfjaarlijkse vertrouwensindex voor de branche op. Daarnaast wordt per aflevering een beperkt aantal actuele vragen voorgelegd. Het ondernemersvertrouwen in de mode en textielindustrie is met een index van +34 uitgesproken hoog en aanzienlijk hoger dan die van de industrie (+8,2) en groothandel (+19,9) in Nederland als geheel. De actualiteitsvragen betroffen de mate van samenwerking en de toenemende roep om transparantie in de keten. Wat samenwerking betreft vindt de helft van de respondenten deze (meer) dan voldoende, de andere helft daarentegen juist (veel) te beperkt. Hetzelfde verschil van mening doet zich voor bij de vraag naar de transparantie binnen de keten: de helft vindt deze (meer) dan genoeg, de andere helft (veel) te beperkt.

Samenwerking binnen de keten

meer dan genoeg6%
voldoende45%
te beperkt42%
veel te beperkt6%

Het verschil van mening is op zijn minst opvallend.

Transparantie arbeidsomstandigheden, productie en grondstoffen

meer dan genoeg9%
voldoende42%
te beperkt45%
veel te beperkt3%

Ook hier is het verschil van mening opvallend. Niet verbazend is respondenten met een positief oordeel over de samenwerking binnen de keten ook positief zijn over de transparantie.

Vooruitblik eerste helft 2018 t.o.v. eerste helft 2017

Vooruitblik eerste helft 2018 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet-14%+47%+61%
Omvang van orders-18%+32%+50%
Bedrijfsresultaat -18%+39%+57%
Aantal medewerkers (fte)-18%+18%+36%
Uitbesteed werk/flexibele inhuur-7%+18%+25%
Investeringen / Innovatie-7%+32%+39%
Concurrentiepositie-11%+28%+39%
Vertrouwensindex Mode en Textiel+33

Leeswijzer: 61% van Mode en Textiel branche verwacht het komende half jaar een toename van de omzet t.o.v.de winter 2016/2017. 14% verwacht een verslechtering. Saldo +47%. De rest (100 – 14 – 61 = 25%) verwacht geen verandering.

De bedrijfsverwachtingen voor het komend seizoen zijn op alle kenmerken per saldo in meerderheid positief. Dat geldt vooral de omzet, omvang van orders en het bedrijfsresultaat, waar meer dan de helft van de ondernemingen groei verwacht.

Vooruitblik eerste  helft 2018 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Inspanning werven nieuwe klanten– 0%+50%+50%
Inzet op eigen / interne scholing en ontwikkeling-0%+21%+21%
Beschikbaarheid goed personeel-21%-14%+7%
Klantloyaliteit-14%+7%+21%
Omzet kleding en mode– 7%+25%+32%
Omzet bedrijfskleding– 0%+14%+14%
Omzet textiel en tapijt – 4%+17%+21%
Omzet online– 0%+43%+43%
Omzet uit export-7%+25%+36%

Leeswijzer: 50% van de bedrijven zet extra in op het werven van nieuwe klanten. 0% niet. Per saldo investeert dus 50% daarin. De rest (50%) houdt deze inspanningen op hetzelfde niveau.

De inhoudelijke verwachtingen voor komende seizoen zijn per saldo eveneens per saldo positief. Veel ondernemingen (50%) investeren in het werven van nieuwe klanten, en 21% zet in op interne scholing. Er is niemand die dat niet doet. Wel zijn er grote zorgen over de beschikbaarheid van goed personeel. 21% ziet dat verslechteren. Wat de diverse marktaandelen betreft valt op dat voor alle onderdelen kleding/mode, bedrijfskleding, textiel/tapijt, online en export groei wordt voorzien. Bijna niemand voorziet krimp.

NB: voor een juiste interpretatie van de cijfers is van belang dat bij de mode- en textielbranche seizoenen met elkaar worden vergeleken (winter/voorjaar 2017 met winter/voorjaar 2016). Zo is de vraag ook gesteld.

Terugblik zomer/herfst 2017 t.o.v. zomer/herfst 2016

De ConjunctuurWijzer vraagt ook terug te kijken. Daarbij gaat het niet om inschattingen, maar om feitelijke waarnemingen en is het mogelijk een trend waar te nemen.

Terugblik zomer/herfst 2017 Bedrijfsmatig

negatiefsaldopositief
Omzet-11%+46%+57%
Omvang van orders-7%+50%+57%
Bedrijfsresultaat -14%+43%+57%
Aantal medewerkers (fte)-14%+4%+18%
Uitbesteed werk/flexibele inhuur-11%+14%+25%
Investeringen / Innovatie-7%+22%+29%
Concurrentiepositie-7%+36%+43%
Vertrouwensindex Mode en Textiel+34

Leeswijzer: 57% van de ondernemingen registreert over het afgelopen seizoen groei van de omzet. 11% noteert krimp.

De vertrouwensindex bij terugblik is tenslotte precies even groot als die bij de vooruitblik voor het komende seizoen (+34). Op alle kenmerken hebben bedrijven de afgelopen zomer/najaar in meerderheid beter gepresteerd dan de zomer/najaar van 2016. Alleen het aandeel uitbesteed werk/inhuur van flexibele krachten is per saldo gelijk gebleven (+4%). De concurrentiepositie is voor bijna de helft van de bedrijven verbeterd en voor de andere helft gelijk gebleven. Slechts 7% noteert verslechtering.

Terugblik zomer/herfst 2017 Inhoudelijk

negatiefsaldopositief
Inspanning werven nieuwe klanten– 7%+36%+43%
Inzet op eigen / interne scholing en ontwikkeling-7%+11%+18%
Beschikbaarheid goed personeel-25%-18%+7%
Klantloyaliteit-11%+0%+11%
Omzet kleding en mode-18%+7%+25%
Omzet bedrijfskleding– 0%+14%+14%
Omzet textiel en tapijt -0%+29%+29%
Omzet online– 4%+21%+25%
Omzet uit export-7%+32%+39%

Ook het vorig seizoen is vooral de beschikbaarheid van goed personeel voor een kwart van de bedrijven verslechterd. Op alle andere kenmerken wordt groei en verbetering genoteerd. Het minst bij de omzet van kleding en mode. Daar registreert 18% een verslechtering over het afgelopen seizoen.

Slechts een kleine minderheid noteert teruggang en heeft weinig vertrouwen in de toekomst

Per saldo registreert de Mode en Textielbranche in grote meerderheid over het afgelopen half jaar groei en ziet men ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het aantal ondernemingen dat krimp registreert en verwacht is een minderheid van minder dan 10%.

Verschillen naar soort, grootte

Er zijn vier soorten ondernemingen onderscheiden. De respons in % van deze groepen was de volgende en daarmee gelijk aan de verdeling bij de vorige aflevering.

  • 1 – 10 medewerkers                46%
  • 10 – 25 medewerkers              29%
  • 25 – 50 medewerkers               7%
  • 50 – 100 medewerkers             7%
  • meer dan 100 medewerkers   11%

De respons omvat bedrijven van verschillende omvang. Maar de respons per groep is te beperkt om verschillen naar omvang te kunnen bepalen.

Van de respondenten is 86% lid van Modint. 14% niet.

Verantwoording

Voor een verantwoording van de werkwijze van de ConjunctuurWijzer als geheel wordt verwezen naar de pagina ‘verantwoording’.  Hieronder wordt toegelicht hoe de gegevens voor deze specifieke aflevering zijn verzameld en getoetst op representativiteit.

Populatie en uitzet vragenlijsten

 

CBS – Mode en textiel

geen sbi

Ledental Modint – inclusief bijzondere leden (opleidingen e.d.)

454

Uitgezet onder leden en via social media / platform directie Modint

Totaal verzonden adressen – exclusief dubbelingen

344

Respons na 3 verzendingen

33

Idem als % van toezending

10%

Verdeling naar grootte – idem

Non-respons onderzoek uitgevoerd onder

n.v.t.

Bereikt/antwoord gegeven op vragen

n.v.t.

Checkvragen op boekingen vooruitblik

n.v.t.

Idem op omzet vooruitblik

n.v.t.

Idem op actualiteitsvragen

n.v.t.

 

De respons is laag. Een afdoende verklaring is daar nog niet voor. Zeker is dat het feit dat het de eerste keer is (als we de pilot van oktober 2016 in het kader van de Federatie Creatieve Industrie niet meetellen) en leden nog niet hebben gezien wat de bevraging oplevert. Presentatie van de uitkomsten op een ledenvergadering/congres en via de website zal bijdragen aan bekendheid en deelname.

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…