Vertrouwen

Creatieve industrie 2016-1

De Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) heeft in september 2016 deelgenomen aan de ConjunctuurWijzer. Voor 8 aangesloten branches is de leden gevraagd naar het ondernemersvertrouwen en is ingegaan op een aantal branche-specifieke verwachtingen.

Vertrouwensindex
+ 31  
+ n.v.t. verwachting

De deelnemende branches bij de FDCI zijn:
– Branchevereniging Nederlandse Architecten (Bna)
– Beroepsvereniging Ned. Binnenhuisarchitecten (Bni)
– Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (Bno)
– Dutch Digital Agencies (DDA)
– Dutch Games Assocation (DGA)
– Dutch Professional Photographers (DuPho)
– Mode, Interieur, Textiel en Tapijt (Modint)
– Vereniging van Communicatie Adviesbureaus (VEA)
– Popcoalitie (later aangeschoven)

FDCI 2016-2 bedrijfsmatigBNIBNODDADGADPMODVEABNA*
Vertrouwensindex 2016-1241030351333219
Vertrouwensindex 2016-2181857417374029
Omzet2423645715415835
Nieuwe opdrachten / klanten27316947436134
Grootte van de opdrachten18175830184124
Bedrijfsresultaat2523615783752
Gerealiseerde uurvergoeding681226
Aantal medewerkers (fte)8459300263020
Uitbesteed werk-47020-6139
Investeringen/innovatie-94321
Concurrentiepositie1613423313348
Idem t/o amateurfotografie8
acquisitie/pitch***-23-18-22-33-4-37-45

* De gegevens voor de architecten zijn apart verzameld en hier overgenomen (met dank aan Panteia); ** Pitch/werving vroeg naar de inspanningen daartoe; ‘meer’ is daar als negatief geïnterpreteerd (rood), ‘minder’ als positief (groen);

Positief

 • Het ondernemersvertrouwen van de verschillende leden van de Creatieve Industrie loopt van 7 tot 57 en is daarmee voor het leeuwendeel aanzienlijk groter dan de door het CBS gemeten 8,4 voor de zakelijke dienstverlening over het derde kwartaal van 2016. Gaming en digitale industrie kennen het grootste vertrouwen (46 resp. 57), fotografie het laagste (7).

 • Het vertrouwen is tussen de eerste en tweede helft van 2016 bij alle leden toegenomen. Het vertrouwen nam het meeste toe bij de digitale Industrie, gaming en ontwerp & design.

 • De meest positieve verwachtingen hebben de leden van de Federatie aangaande de omzet, de omvang van de opdrachten, het werven van nieuwe klanten en het bedrijfsresultaat.

 • Het vertrouwen is veel lager – maar nog steeds positief – als het gaat om de gerealiseerde uurvergoeding, het aantrekken van nieuw personeel of het uitbesteden van werk

 • De fotografen zijn op bijna alle kenmerken weliswaar positief gestemd, maar – soms aanzienlijk – minder dan de andere branches.

 • De Muziekindustrie (niet gemeten met ConjunctuurWijzer) is eveneens positief gestemd over 2016-2 (schatting)

Negatief

 • Bijna alle leden van de Federatie constateren dat het werven van nieuwe klanten en het meedoen aan pitches steeds meer inspanning vraagt[1].

 

Ook als per saldo meer ondernemers positieve dan negatieve verwachtingen hebben, kan op bepaalde onderdelen toch een aanzienlijke groep negatief gestemd zijn. Zo verwacht bij de interieurarchitecten, mode & textiel, ontwerp & design en fotografie een zesde tot een kwart (16% -22%) een verslechtering van omzet en bedrijfsresultaat.

 

FDCI 2016-2 InhoudelijkBNIBNODDADGADPMODVEABNA*
Goed personeel-2-20-2-15
Kwaliteit van projecten18274243-758
Noodzakelijke specialisatie43
Inzet eigen scholing/ontw.16123227182242
Betekenis Intell. Eigendom8712301515
Klantloyaliteit2132933181718
Erkenning creatieve inbreng1513
 • deze onderwerpen zijn bij de BNA niet bevraagd;

Positief

 • Ook kwalitatief is het vertrouwen hoog: per saldo verwacht 18% – 58% van de aangesloten leden dat de kwaliteit en complexiteit van de opdrachten toeneemt. Een uitzondering vormen de fotografen, bij wie een meerderheid juist een vermindering van kwaliteit/complexiteit registreert en verwacht.

 • De strategische betekenis van de creatieve inbreng in het productieproces wordt bij binnenhuisarchitectuur en ontwerp & design door opdrachtgevers in toenemende mate (h)erkend.

Negatief

 • Bij de branches waar die vraag relevant was (gaming, communicatieadvies, mode & textiel) blijkt een meerderheid toenemende problemen te ervaren bij het werven van voldoende opgeleid en geschikt personeel.

Marktverschuivingen FNCIBNIBNODDADGADPMODVEABNA
Internationaal 452450-152030
Industrie314
Zakelijke dienstverlening73227
Financiële dienstverlening***6
Overheid-21118-65
Kranten/tijdschriften (+online)-14
Kunst, sport, recreatie, onderw.734
Retail24
Fast Moving15
Entertainment gaming20
Applied gaming3
Particuliere markt/woningen4350
Bedrijven/kantoren bouw6-9-10
Kleding en mode20
Bedrijfskleding11
Textiel en tapijt15
Omzet online25

* bij Ontwerp en Design en Digitale Industrie is financiële dienstverlening opgenomen onder zakelijke dienstverlening

 

 • Bij ontwerp & design en bij communicatieadvies neemt het aandeel ‘opdrachten overheid’ per saldo af. Bij fotografie neemt dit aandeel juist toe.

 • Bij fotografie neemt het werk voor kranten en tijdschriften per saldo af.

 • De digitale Industrie en communicatieadvies zien de meeste groei bij de zakelijke dienstverlening.

 • Gaming ziet de meeste groei bij entertainment gaming en minder bij serious gaming.

Actualiteit

 • De gaming industrie ondervindt (waar van toepassing) toenemende problemen bij de validatie van serious gaming. De daartoe af te leggen procedures vragen steeds meer tijd, zodat het ontwerp vaak (te) laat opgeleverd kan worden.

 • Diversiteit is bij communicatieadvies in meerderheid een belangrijk speerpunt van beleid.

 • De modelovereenkomsten voor de interieurarchitecten en de digitale Industrie werken (waar van toepassing) voor een deel van de ondernemers goed, maar vragen volgens velen (oplopend tot 50%) wel om aanpassing of worden als onbruikbaar gezien.

 • Bij gaming is in toenemende mate een specialistische expertise noodzakelijk.

 • De (strategische) betekenis van de creatieve inbreng wordt bij mode & textiel, ontwerp & design door opdrachtgevers in toenemende mate erkend.

 • Aan fotografen wordt door opdrachtgevers steeds vaker gevraagd afstand te doen van hun auteursrecht.

 • Fotografen verliezen markt bij kranten en tijdschriften (ook online); zij beschouwen de snelle nieuwe technologische ontwikkelingen in meerderheid als uitdaging en niet als bedreiging.

Verantwoording

De Federatie Dutch Creative Industries -BNA, BNI BNO, DDA, DGA, DuPho, Modint en VEA – vroeg de ConjunctuurWijzer in september 2016 onderzoek te doen naar het ondernemersvertrouwen en de toekomstverwachtingen van de verschillende onderdelen van de creatieve industrie. De ConjunctuurWijzer stuurde vervolgens vragenlijsten uit naar alle leden van de aangesloten verenigingen.

Gevraagd werd een terugblik te geven over de eerste helft van 2016 en een verwachting uit te spreken voor de tweede helft van 2016. Dit alles conform de opzet en aanpak van de ConjunctuurWijzer. Het betreft een pilot, bedoeld om de Federatie en zijn leden in de gelegenheid te stellen de waarde van de ConjunctuurWijzer vast te stellen.

De vragenlijsten werden eind september verstuurd. Behalve de standaardvraagstelling naar de bedrijfsmatige en inhoudelijke terugblik en verwachting is per branche tevens gevraagd naar veranderingen in de markt.  Ten slotte werd een actualiteitsvraag gesteld over een onderwerp dat op dit moment voor de betreffende branche van grote betekenis is.

 

Protocol Verloop enquête ConjunctuurWijzer Creatieve industrie d.d. 30 september 2016

Lid FDCI

Aan

Datum 1e

Aantal

Datum 2e

Aantal

Datum 3e

aantal

Res-pons*

Idem%

DDA

Leden +

12/9; 12.00

160

19/9; 11.00

129

26/9; 14.00

106

60

38

BNI

Leden

13/9; 12.45

232

19/9; 10.45

210

26/9; 14.00

190

58

25

BNO

Leden

13/9; 13.15

1.880

19/9; 11.15

1.638

26/9; 14.00

1.473

562

31

VEA

Leden+

14/9; 9.40

67

20/9; 10.00

51

26/9; 15.00

43

34

50

Modint

Leden +

15/9; 14.15

377

21/9; 10.00

352

27/9; 9.30

343

52

14

DuPho

Leden +

15/9; 15.25

1.366

21/9; 13.00

1.157

27/9; 14.30

1.012

653

49

DGA

Leden+

16/9; 10.00

90

21/9; 15.00

76

27/9; 14.00

66

34

31

Totaal

4.172

1.453

36

+ = behalve de ledenlijst ook een open link op website en/of sociale media

* d.d. 29 september. Daarna is nog een enkele reactie ingestuurd kunnen nog antwoorden binnen komen, maar veel zal dat niet zijn.

Non respons onderzoek

De gemiddelde respons is 36%. Dat is hoog. Er zijn echter aanzienlijke verschillen. De leden van Modint hebben aanzienlijk minder gereageerd (14%) dan de fotografen en communicatieadviesbureaus. In aanvulling daarop is in de week van 11 oktober is een beperkt non-respons onderzoek gehouden onder 5 non-respondenten per branche. Voor statistische correctie is dit aantal te beperkt, maar het biedt wel een indicatie voor beantwoording van de vraag of en in welke mate de non-respons inhoudelijk is bepaald, dan wel dat deze geheel willekeurig is. Dit beperkte non-respons onderzoek geeft geen aanwijzingen voor een veronderstelling dat de respons niet representatief zou zijn.

Methodologische conclusies

De ondervraging beperkte zich tot de leden van de betreffende brancheverenigingen. Aangezien sprake is van een pilot is nog niet nagegaan of en in welke mate een branchevereniging representatief is voor een hele sector.

Wat de respons onder de eigen leden betreft kan worden geconcludeerd:

 • Een hoge respons (31% – 50%) bij leden van DDA, BNO, VEA, DUPHO, DGA

 • Een matige respons (25%) bij leden van de BNI

 • Een beperkte respons (14%) bij leden van Modint

 • Het beperkte non-respons onderzoek geeft geen aanwijzing dat de respons niet representatief zou zijn.

N.B.: een hoge of lage respons heeft niet per se betekenis voor de mate van representativiteit. Die wordt in belangrijke mate bepaald door aard van de non-respons (wel/niet willekeurig) en het aantal vrijheidsgraden.

Aanvullende verzending via een link op de website/social media heeft veel opgeleverd bij DuPho, veel minder bij DDA, VEA, Modint, DGA

 

In opdracht van:
Verantwoording

Hoe meten we de verwachtingen…